sobota, 4 listopada 2017

KONKURS KURATORYJNY Z PRZYRODY

SZKOLNE ELIMINACJE DO KONKURSU KURATORYJNEGO Z PRZYRODY 
ODBĘDĄ SIĘ 22 LISTOPADA O GODZINIE 12:00

Aby wziąć udział w konkursie uczeń musi dostarczyć do nauczycieli przyrody oświadczenie 
najpóźniej do 20 listopada 2017r.

Oświadczenie - do pobrania

ETAP I (szkolny) Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu dotyczy treści nauczania następujących działów tematycznych zawartych w obu podstawach programowych:
1. Zasady prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
2. Widnokrąg, kierunki świata.
3. Pory roku: widoma wędrówka Słońca.
4. Pogoda: składniki pogody, przyrządy.
5. Posługiwanie się legendą mapy.
6. Formy ukształtowania terenu.
7. Skały i minerały.
8. Woda jako środowisko życia: właściwości wody, obieg wody w przyrodzie, rodzaje zbiorników wodnych, przystosowanie organizmów do życia w wodzie.
9. Wody powierzchniowe Polski.
10. Królestwo roślin: mchy, paprocie, rośliny nasienne: budowa, czynności życiowe, organy roślin nasiennych.
11. Zwierzęta w naszych domach jako nieproszeni goście.
Poszerzenie treści obu podstaw programowych dotyczy następujących treści:
1. Doświadczenie: formułowanie problemu badawczego, zapisywanie wyników, wyciąganie wniosków.
2. Budowa mikroskopu. Obliczanie powiększenia mikroskopu.
3. Plan i skala: rodzaje skali i przeliczanie, sporządzanie i czytanie planu.
4. Mapy: rodzaje map, odczytywanie danych z map.
5. Budowa komórki zwierzęcej, roślinnej i bakteryjnej.
6. Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.
7. Królestwo grzybów: budowa i różnorodność, znaczenie grzybów dla przyrody i człowieka
8. Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew i krzewów rosnących w Polsce.
9. Łąka i pole jako środowisko życia: warunki życia, przykłady organizmów i powiązań między nimi.
10. Roślinność torfowisk.

11. Rośliny uprawne w Polsce.

Konkurs przedmiotowy z przyrody skierowany jest do uczniów klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają tytuł laureata konkursu przedmiotowego z przyrody: 
- otrzymają z tego przedmiotu najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną (z wyłączeniem klas VII), 
- będą przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły), 
- otrzymają stosowny wpis na świadectwie szkolnym w miejscu „szczególne osiągnięcia”.

Przykładowe testy do rozwiązywania:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz