niedziela, 3 listopada 2019

Wyniki konkursu kuratoryjnego z biologii

W środę (30 października) odbył się szkolny etap konkursu kuratoryjnego z biologii. W sumie można było zdobyć 100 punktów, aby przejść do etapu rejonowego trzeba było zdobyć 80 punktów. Niestety nikt tyle punktów nie uzyskał. Poniżej zamieszczam wyniki na podstawie kodów:
472955 - 59 punktów
472954 - 75 punktów
472953 - 57 punktów
472952 - 69 punktów
472951 - 72 punkty
472949 - 76 punktów
472948 - 53 punkty
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wiedzy biologicznej!

sobota, 2 listopada 2019

ZADANIA DODATKOWE - PRACE UCZNIÓW

W listopadzie uczniowie samodzielnie w ramach zadania dodatkowego z chemii sprawdzali czynniki wpływające na korozję. Efekty swoich prac przedstawili w wybrany przez siebie sposób - prezentacje, film i plakaty. 
Zapraszamy do zapoznania się, z niektórymi pracami uczniów:

W ramach zadania dodatkowego z biologii Klaudia z 8c przygotowała komiks o Gregoru Mendlu i jego odkryciach:
Uczniowie klas 5 i 6 poszerzali swoją wiedzę na temat pasożytów wewnętrznych. Przygotowali bardzo ciekawe prezentacje:

Uczniowie klas czwartych wykonali plany najbliższej okolicy, w której mieszkają. Poniżej prace Marcela, Huberta i Lukasa z klasy 4a:

wtorek, 17 września 2019

Konkursy kuratoryjne z biologii, chemii i geografii

Zapraszamy Was do udziału w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych z biologii, geografii i chemii. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest oddanie zgłoszenia podpisanego przez rodzica w nieprzekraczalnym terminie podanym poniżej:


 • geografia do 14.10.2019
 • chemia do 23.10.2019
 • biologia do 25.10.2019
Karta zgłoszenia znajduje się do pobrania poniżej lub jest dostępna u nauczycieli przedmiotów konkursowych. 

Terminarz konkursów
organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.
Nazwa konkursu
Etap szkolny
Etap rejonowy
Etap wojewódzki
1.
Konkurs przedmiotowy z biologii
30.10.2019 r.
26.11.2019 r.
18.02.2020 r.
2.
Konkurs przedmiotowy z chemii
28.10.2019 r.
05.12.2019 r.
29.02.2020 r.
3.
Konkurs przedmiotowy z fizyki
25.10.2019 r.
9.12.2019 r.
10.03.2020 r.
4.
Konkurs przedmiotowy z geografii
17.10.2019 r.
11.12.2019 r.
03.03.2020 r.
5.
Konkurs przedmiotowy z historii
21.10.2019 r.
28.11.2019 r.
25.02.2020 r.
6.
Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego
16.10.2019 r.
23.11.2019 r.
14.03.2020 r.
7.
Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego
23.10.2019 r.
04.12.2019 r.
27.02.2020 r.
8.
Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego
15.10.2019 r.
10.12.2019 r.
09.03.2020 r.
9.
Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego
18.10 2019 r.
02.12.2019 r.
07.03.2020 r.
10.
Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
24.10.2019 r.
07.12.2019 r.
15.02.2020 r.
11.
Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego
31.10.2019 r.
27.11.2019 r.
20.02.2020 r.
12.
Konkurs przedmiotowy z matematyki
22.10.2019 r.
14.12.2019 r.
22.02.2020 r.
13.
Konkurs przedmiotowy z informatyki
29.10.2019 r.
03.12.2019 r.
24.02.2020 r.

Uwaga: Powyższy terminarz nie będzie mógł ulec zmianie! Bardzo prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU Z CHEMII:
ETAP I (szkolny) 
Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu dotyczy treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej: 
1. Substancje i ich przemiany. 
2. Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają. Strona 
3. Atomy i cząsteczki. 
4. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych. 
5. Woda i roztwory wodne. 
6. Tlenki i wodorotlenki. 
7. Kwasy.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU Z BIOLOGII:
ETAP I (szkolny) 
Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu obejmuje: 
A. Treści nauczania następujących działów tematycznych podstawy programowej 
1. Różnorodność życia [dział II ust. 7 Różnorodność i jedność świata zwierząt.] 
2. Organizm człowieka [dział III] 
3. Homeostaza [dział IV] 
B. Zagadnienia wykraczające poza podstawę programową:
 • Cykle rozwojowe pasożytniczych bezkręgowców (tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony, glista ludzka, owsik ludzki). 
 • Rozróżnienie żywiciela pośredniego i ostatecznego. 
 • Analiza porównawcza budowy wewnętrznej i czynności życiowych kręgowców. 
 • Budowa komórki zwierzęcej - rozpoznawanie i określenie funkcji poszczególnych organelli (błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, mitochondrium, lizosom, siateczka wewnątrzplazmatyczna, aparat Golgiego, rybosomy, wodniczka). 
 • Budowa, lokalizacja i funkcje tkanki nabłonkowej, mięśniowej i łącznej. 
 • Budowa i działanie mięśni gładkich, poprzecznie prążkowanych szkieletowych oraz mięśnia sercowego. 
 • Antagonizm pracy mięśni szkieletowych. 
 • Połączenia kości, przykłady połączeń. 
 • Budowa i rodzaje stawów. 
 • Funkcje wątroby i trzustki w organizmie człowieka. 
 • Enzymy trawienne, miejsca ich wytwarzania oraz działania. 
 • Budowa serca i naczyń krwionośnych. 
 • Automatyzm pracy serca. 
 • Budowa nerki. 
 • Budowa i sposób funkcjonowania nefronu, mocz pierwotny i wtórny. 
 • Budowa, lokalizacja i funkcje tkanki nerwowej. 
 • Powstawanie i przewodzenie impulsu nerwowego. 
 • Funkcje mózgu, lokalizacja i rola ośrodków nerwowych. 
 • Rola podwzgórza i przysadki mózgowej w regulacji hormonalnej. 
 • Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka. 
 • Spermatogeneza i oogeneza. 
 • Interpretowanie zależności między budową i funkcją narządów oraz układów w organizmie człowieka. 
 • Drogi zakażenia i zasady profilaktyki chorób człowieka wywołanych przez wirusy, bakterie, protisty i grzyby. 
 • Analizowanie oraz ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływ na jego zdrowie. 
ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU Z GEOGRAFII:
ETAP I (szkolny): 
1. Mapa – umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. 
Uczestnik konkursu: 
1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości; 
2) stosuje legendę mapy do odczytywania informacji; 
3) rozpoznaje formy terenu na podstawie rysunku poziomicowego; 
4) czyta treść mapy poziomicowej; 
5) odczytuje wysokości bezwzględne z mapy, oblicza wysokości względne; 
6) identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych; 
7) określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie; 
8) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych; 
9) identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie; 
10) lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.); 11) czyta treść mapy Polski; 
12) czyta treść mapy lub planu najbliższego otoczenia szkoły, odnosząc je do elementów środowiska geograficznego obserwowanych w terenie. 
2. Krajobrazy Polski. 
Uczestnik konkursu: 
1) rozpoznaje na mapie hipsometrycznej niziny, wyżyny i góry; 
2) charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie; 
3) rozpoznaje na mapie składniki krajobrazu Polski; 
4) podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka; 
5) wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy; 
6) wymienia najważniejsze walory turystyczne największych miast Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Krakowa, Gdańska; 
7) lokalizuje na mapie Europy: Polskę oraz państwa sąsiadujące z Polską i ich stolice; 
3. Położenie i podział administracyjny Polski. 
Uczestnik konkursu: 
1) określa położenie fizycznogeograficzne i polityczne Polski, wskazuje na mapie przebieg jej granic (w tym morskich wód wewnętrznych); 
2) odczytuje szerokość i długość geograficzną wybranych punktów na mapie Polski i Europy; na podstawie podanych współrzędnych geograficznych wskazuje skrajne punkty Polski i Europy oraz wyjaśnia konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej ich obszarów; 
3) podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie;
4. Lądy i oceany. 
Uczestnik konkursu: 
1) wskazuje na globusie: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, kierunki główne oraz lokalizuje kontynenty, oceany i określa ich położenie względem równika i południka zerowego; 
2) wskazuje na mapie świata: kontynenty, oceany, równik, południk zerowy i 180°, bieguny; 
3) opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana.
SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY ORAZ ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNE ETAPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD PONIŻSZYMI LINKAMI: 

sobota, 31 sierpnia 2019

WITAJCIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020!!!Zapraszamy Was do śledzenia bloga, na którym  będziemy zamieszczać zadania dodatkowe z przyrody, biologii, geografii i chemii. Przeczytajcie koniecznie regulamin zadań dodatkowych, dobrze zaplanujcie swoją pracę i wymieniajcie zdobyte pieczątki na korzyści! 
UWAGA - zadania na wrzesień są już dostępne w odpowiednich zakładkach.

Uczniów klas 7 i 8 zapraszamy do śledzenia zakładki biologia/chemia innowacja gdzie będziemy zamieszczać materiały w ramach ODWRÓCONEJ LEKCJI.
 UWAGA klasy 8 - zadania dla Was są już dostępne!

W tym roku szkolnym w ramach innowacji pedagogicznej uczniowie klas VI na lekcjach biologii oraz uczniowie klas VI, VII i VIII na lekcjach geografii będę zdobywać wiedzę z wybranych działów metodą gamifikacji - szczegóły poznacie na lekcjach.

Czeka Was wspaniała przygoda z przedmiotami przyrodniczymi!

Agnieszka Kołodziejska i Kamila Koczorowska


czwartek, 28 lutego 2019

Podsumowanie zadań dodatkowych.

Rok 2019 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. W ramach szkolnych obchodów zaproponowano uczniom klas 7 i 8 wykonanie nietypowych Układów Okresowych Pierwiastków.  Pomysłowość uczniów jak zwykle nas zaskoczyła! Wszystkie prace  możecie podziwiać na holu II piętra. Uczennice klasy 8c - Martyna, Oliwia i Kasia przygotowały także film o historii układu okresowego.
To był także bardzo wybuchowy miesiąc - w ramach zadania dodatkowego z przyrody i geografii uczniowie przygotowali wybuchające wulkany. Były też takie, które wybuchały ogniście!