KONKURSY


MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ

Wojewódzki konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i finałowym. Etap finałowy będzie poprzedzony warsztatami dla uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do finału.

Terminarz konkursu:
 Eliminacje szkolne – 7 lutego 2019, godz. 10:00 
Warsztaty – 14 marca 2019 r., godz. 15.00 – 17.00, VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 4,  Finał – 21 marca 2019 r., godz. 13.00 VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 4, 
Wręczenie nagród – 6 kwietnia 2019 r. VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 4, Bydgoszcz  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU:

MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ - REGULAMIN

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO DNIA 29.01.2019 do nauczycielek biologii.

REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Gimnazjalnych oraz uczniów klas 7,  8 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie
pt. "Wszczep sobie zdrowie" edycja trzecia
 KONKURS odbywa się pod honorowym patronatem:


Ministerstwa Edukacji Narodowej
                                             Ministerstwa Zdrowia                                           
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Prezydenta Miasta Katowic
  
I. CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie zainteresowań fizjologią i anatomią człowieka
2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych.
3. Zwrócenie uwagi młodzieży na coraz większy problem odmowy szczepień dzieci przez rodziców.
4.Rozwijanie i pogłębienie wiedzy na temat chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych.
5. Popularyzacja zdrowego stylu życia

II. Organizatorzy konkursu
Prywatne Liceum ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Wydział Farmaceutyczny ŚUM
III. Organizacja konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów
etap pierwszy - szkolny,
etap drugi - półfinał,
etap trzeci - finał ogólnopolski
IV. ZAKRES PROGRAMOWY KONKURSU
1.         Wirusy - bezkomórkowe formy materii, budowa wirusa, formy wirusów, cykle infekcyjne wirusów, klasyfikacja wirusów ze względu na typ gospodarza, choroby wirusowe człowieka (wścieklizna, AIDS, polio, HPV, grypa, odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, WZW A, WZW B, WZW C), wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), szczepienia ochronne.
2.         Bakterie organizmy bezjądrowe - budowa bakterii, różnice w budowie ściany komórkowej, wielkość i formy bakterii, podział bakterii ze względu na sposoby odżywiania, czynności życiowe bakterii, zdolność wiązania azotu atmosferycznego, formy przetrwalnikowe bakterii, procesy płciowe, choroby bakteryjne (gruźlica, czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, cholera, wąglik, borelioza, tężec), szczepienia ochronne.
3.         Protisty - proste organizmy eukariotyczne. Czynności życiowe protistów. Choroby wywoływane przez protisty: malaria, rzęsistkowica, lamblioza, toksoplazmoza, czerwonka pełzakowata, śpiączka afrykańska, choroba Chagasa, lejszmaniozy.
4.         Robaki płaskie (płazińce - bezkręgowce spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ogólna charakterystyka budowy i czynności życiowych. Pasożyty: motylica wątrobowa, przywra kocia, przywra krwi, tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony, bruzdogłowiec szeroki, tasiemiec bąblowcowy
5.         Robaki obłe (obleńce), w tym nicienie – bezkręgowce o obłym, nieczłonowanym ciele. Ogólna charakterystyka budowy i czynności życiowych. Pasożyty: glista ludzka, owsik ludzki, włosień kręty, włosogłówka ludzka, tęgoryjec dwunastnicy, glista psia i kocia, Loa loa, Wuchereria bancrofti, Brugia sp..
6.         Stawonogi - zwierzęta o członowanych odnóżach. Ogólna charakterystyka budowy
i czynności życiowych, porównanie budowy morfologicznej wybranych stawonogów, modyfikacje odnóży i aparatów gębowych u owadów, przeobrażenie zupełne i niezupełne. Charakterystyka rzędów: roztocze, zaleszczotki, pająki, owady. Pasożyty: pchła ludzka, wesz ludzka, świerzbowiec ludzki, nużeniec ludzki, kleszcz pospolity.
7.         Obrona immunologiczna organizmu: elementy układu odpornościowego, charakterystyka poszczególnych klas immunoglobulin (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), rodzaje odporności, typy odpowiedzi immunologicznej, przebieg odpowiedzi immunologicznej, pamięć immunologiczna i jej znaczenie, choroby autoimmunologiczne, choroby współczesnego świata (AIDS), alergia - stan nadwrażliwości organizmu, przeszczepianie tkanek i narządów, wybrane alergeny w otoczeniu człowieka (kurz domowy, pyłki, grzyby pleśniowe, naskórek zwierzęcy, pióra ptaków, owady, roztocze).
V. WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów z całej Polski oraz uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zawarcie przez uczestnika z Organizatorem, określonej w niniejszym Regulaminie, umowy o świadczenie usług. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na warunki zawarcia umowy.
3. Przetwarzanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu w przypadkach wykraczających poza zakres zwolnienia  z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1995 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie się odbywało na podstawie zgody (formularz zgody zawiera załącznik nr 1).
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do 31 października 2018r. Zgłoszenia do konkursu należy składać przez wypełnienie formularza drogą mailową na adres arturszymanek@gmail.com, temat maila: zgłoszenie do konkursu „Wszczep sobie zdrowie”.
3. Do I etapu - szkolnego przystępują wszyscy chętni uczniowie ze zgłoszonej szkoły
4. I etap konkursu odbędzie się 23 listopada  2018r, w zgłoszonych do konkursu szkołach.
5. Wszystkie etapy konkursu polegają na napisaniu testów składających się z pytań jednokrotnego wyboru.
Etap I test z 30 pytań, etap II test z 30 pytań, etap III test z 30 pytań, plus zadania otwarte i część praktyczna na wydziale Farmaceutycznym ŚUM
6. Testy do etapu pierwszego jak i karta odpowiedzi zostaną wysłane na adres mailowy zgłoszonej szkoły  do dnia 18 listopada 2018 r
7. Do dnia 20 grudnia 2018r  należy nadesłać sprawozdanie z I etapu na adres mailowy taki sam jak w zgłoszeniu do konkursu.
8. Do drugiego etapu – półfinału, przeprowadzanego na terenie zgłoszonej szkoły, przechodzą uczniowie z danej szkoły, którzy uzyskali z testu minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
9. II etap – półfinał odbędzie się 18 marca 2019r w zgłoszonej szkole.
10. Do drugiego etapu – półfinału test zostanie przesłany na adres mailowy zgłoszonej szkoły do dnia 12 marca 2019r
11. Do 19 marca 2019 r należy przesłać rozwiązane przez uczniów testy (wystarczy sama karta odpowiedzi) z II etapu – na adres LO. Im. M. Wańkowicza ul. Witosa 18, 40 – 832 Katowice z dopiskiem „Konkurs Wszczep sobie zdrowie”. Liczy się data stempla pocztowego. O zakwalifikowaniu uczniów do finału szkoły zostaną powiadomione pocztą email tylko te szkoły których uczniowie dostali się do etapu III
12. Do etapu ogólnopolskiego – finału przechodzi 15 uczniów , którzy uzyskali największą ilość punktów.
13. III etap – finał odbędzie się dnia 7 czerwca 2019 r w PLO im. M. Wańkowicza (część teoretyczna konkursu) oraz na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (część praktyczna) – obowiązuje rozpoznanie 5 gatunków pasożytów na preparatach mikroskopowych (obowiązuje znajomość zasad mikroskopowania), nazwy jednostek chorobowych i stadium rozwojowego pasożyta.
14. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych z testu oraz części praktycznej. Ocena jury jest ostateczna. 
15. Tytuł laureata otrzymuje pięciu najlepszych uczniów z całej Polski, pozostali uczniowie uzyskują tytuł finalisty.
16.  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

VII. LITERATURA DO KONKURSU
Wszystkie etapy
Literatura obowiązkowa

1.       Podręcznik biologii do gimnazjum dopuszczone do użytku przez MEN
2.      Informacje ze strony SANEPID http://www.wsse.katowice.pl/
3.      Biologia – Solomon, Berg, Martin, Villee, 2000r

LITERATURA Uzupełniająca

 

4.       Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.) 1999. Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL,
5.       Warszawa.
6.       Solarz K. 2005. Alergogenne roztocze występujące w kurzu domowym. W: Majkowska-
7.       Wojciechowska  B. [red.] Alergia na roztocze. Oficyna Wydawnicza Mediton, Łódź: 40-
               50.
        8.  Solarz K. 2011. Roztocze kurzowe. W: Błaszak Cz. [red.] Zoologia, Tom 2, Część 1
                             Stawonogi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 228-232.
9.       Olszański R., Morawiec B., Dąbrowiecki Z., Korzeniewski K. 2007. Zarys medycyny
              tropikalnej, Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia.
10.   Pawłowski Z. S., Stefaniak J. (red.): Parazytologia kliniczna w ujęciu
              wielodyscyplinarnym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
11.   Skotarczak B. (red.) 2006. Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez
             kleszcze. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
12.   Dziubek Z. (red.) 1996. Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa.
13.   Dziubek Z., Żarnowska-Prymek 1999. Choroby pasożytnicze człowieka. PZWL,
             Warszawa.

19.   Materiały ze strony: http://zaklad-parazytologii.sum.edu.pl/index.php/wykaz-preparat-w/15/artykul/29/art
                        


                           Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                                                                             
                                                                                                                                              
REGULAMIN 
 konkursu na „ PAMIĘTNIK MŁODEGO GRZYBIARZA”

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do bardziej wnikliwego przyjrzenia się  problematyce zatruć grzybami, nauka rozpoznawania grzybów trujących od jadalnych, prawidłowej ich klasyfikacji poprzez samokształcenie( Atlas grzybów – zawierający szczegółowe informacje o grzybach, miejscach ich występowania oraz zdjęcia przedstawiające poszczególne gatunki) oraz częstsze sięganie do aplikacji mobilnych – ułatwiających  identyfikację grzybów za pośrednictwem smartfonu, dostępnych w postaci mobilnych atlasów grzybów lub identyfikujących grzyby na podstawie zrobionego zdjęcia.

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie albumu zdjęciowego wspomnień   
         pt: „PAMIĘTNIK MŁODEGO GRZYBIARZA”


 2.Organizatorem konkursu:   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   w Bydgoszczy.
 
3.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych(kl.5-8),   
     gimnazjaliści oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu  
     bydgoskiego

  4
.
Zadanie konkursowe polega na:
    a)samodzielnym przygotowaniu albumu z autorskimi zdjęciami wraz z opisem
        (na pierwszej stronie TYTUŁ KONKURSU oraz w dolnym prawym narożniku danych    
        uczestnika: nazwisko, imię, szkoła, klasa, wiek i dane kontaktowe np.tel. lub mail )
   
 
5
.Format i wielkość albumu, zdjęć, opis dotyczących wspomnień i przygód   
       podczas  grzybobrania - dowolne(album może zawierać do kilkunastu stron)
 
 6
.Każda osoba biorąca udział w konkursie może wykonać tylko jedną pracę.

 7
.Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest :
          a)w przypadku osób niepełnoletnich do pracy dołączenie „Zgody przedstawiciela    
             ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia”     
            (formularz-F/IT/PT/PZ/01/02/02wzałączeniu).
         b)pełnoletni uczestnik konkursu do pracy dołącza „Oświadczenia pełnoletniego  
            uczestnika  konkursu” (formularz - F/IT/PT/PZ/01/02/03  w załączeniu)
   8.Złożenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich 
       na Organizatora .
 
 9.Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
 
10.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydruku oraz do umieszczenia
        na stronie internetowej PSSE BYDGOSZCZ zwycięskich prac z możliwością ich pobrania   
        przez odwiedzających stronę.

11
.Prace będą oceniane pod względem:
          a)zawartości merytorycznej oraz czytelności przekazu, walorów estetycznych,    
               wykorzystanych pomysłów  pracy oraz poprawności językowej .

                     Mile widziane oryginalne ujęcie tematu pracy

            b)znajomości zasad grzybobrania(wiedza ogólna)
            c)znajomości i rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących
            d)znajomości konsekwencji zdrowotnych wynikających z braku podstawowych   
              wiadomości zbierania i spożywania grzybów
            e)różnorodności form spędzania wolnego czasu(aktywność fizyczna, hobby jako  
              sposób na walkę z uzależnieniami itp.) - kreatywności plastycznej i artystycznej
  
12
.
Prace będzie oceniało Jury powołane przez Organizatora konkursu.
  
13
.Jury wyłoni laureatów sześciu najciekawszych albumów.
  
14
.Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo do odwołania.
  
15
.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PSSE Bydgoszczy
        
          www.ppis.bydgoszcz.pl

       -nagrody zostaną wręczone podczas finału konkursu pn.”BYDGOSZCZ ZDROWA,WOLNA   
         OD NAŁOGÓW IV- Uciekaj przed uzależnieniem”
, które odbędzie się    
         25.10.2018r.(10.00-13.00) w BYDGOSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ, ul. Unii Lubelskiej 4C
 
16
.Miejsce i termin nadsyłania prac:
        Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27   
        (pokój 6-8 )lub w Kancelarii Stacji. Prace z dopiskiem PAMIĘTNIK MŁODEGO    
        GRZYBIARZA
należy składać w terminie do  10.10.18r.

 
 17.Postanowienie końcowe:
       Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie   
       skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w konkursie.
       Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

ZGODA     OŚWIADCZENIE                   
                                                   REGULAMIN  KONKURSU
                                                          NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
  „BYDGOSZCZ ZDROWA,WOLNA OD NAŁOGÓW IV – Uciekaj przed uzależnieniem”

§ 1 Organizator i współorganizatorzy

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

                                                       § 2 Cel konkursu
1. Organizatorzy konkursu pragną osiągnąć następujące cele:
a) zwiększenie wiedzy młodych ludzi nt. skutków zdrowotnych i społecznych wynikających
     z nałogów i uzależnień
b) podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie zagrożeń zdrowotnych jakie niosą
za sobą uzależnienia od nikotyny, narkotyków, dopalaczy, uzależnienia behawioralne
( np. gier komputerowych, internetu)
c) zwiększenie wiedzy oraz świadomości młodych ludzi na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

d)  uświadomienie młodym ludziom konsekwencji zdrowotnych wynikających z nieodpowiedniego stylu życia

e)  pozyskanie cennych pod względem edukacyjnym i twórczym prezentacji multimedialnych        
     służących do prowadzenia działań edukacyjnych wśród młodzieży

f) wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną do działań związanych z profilaktyką uzależnień.
  §  3   Adresaci i zasięg konkursu
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl.6-8), gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych  Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  § 4 Ramy czasowe konkursu
1. Konkurs organizowany będzie w okresie:
    03 Września 2018 –  25 października 2018 r.
2. Etapami konkursu są:
 a)  I etap   03.09.2018r. – 10.10.2018 r.
 b)  II etap  25.10.2018r..
 c)  składanie prac konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do 08.10.18r.
 d)  ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.10.2018r. 
                                              §  5  Zakres tematyczny konkursu

1. Prace konkursowe przygotowywane będą w następujących tematach:
a)   rodzaje uzależnień (wiedza ogólna)
b)    mechanizmy powstawania uzależnień
c)    czynniki ograniczające ryzyko uzależnień
d)    czynniki wpływające na rozwój uzależnień
e)    alternatywne formy spędzania wolnego czasu jako sposób na walkę z uzależnieniami
(aktywność fizyczna, hobby )
 f)   konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające ze złego stylu życia
g)    narkotyki i dopalacze jako jeden z czynników  sprzyjający szerzeniu się zakażeń HIV/AIDS

         §  6  Zasady konkursu i warunki uczestnictwa

1.  Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (kl.6-8), gimnazjalnych
 i ponadgimnazjalnych  Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
     2.  Zadanie konkursowe polega na :
a) samodzielnym przygotowaniu prezentacji multimedialnej
, ( treść powinna być zilustrowana zdjęciami, rysunkami, wykresami itp. w zależności od inwencji autora na końcu pracy należy podać bibliografię) której zaprezentowanie  nie może przekraczać 7 minut.
b) zaprezentowaniu przygotowanej pracy (12 najwyżej ocenionych przez komisję tj .6 ze szkół podst. +gimnazjum ,6 ze szkół ponadgimnazjalnych) na Forum Naukowym w dniu 25.10.2018r.
     3.   Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, nigdzie nie publikowane.
     4.   Prace, wykonane w programie Microsoft Power Point lub Open Office Impress, należy dostarczyć na płycie CD do dnia 08.10.18r. do POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w BYDGOSZCZY, ul. KOŚCIUSZKI 27,pokój 6-8
     5.  Prace należy czytelnie opisać, podając takie informacje jak:
   a) Tytuł prezentacji:
       „BYDGOSZCZ ZDROWA, WOLNA OD NAŁOGÓW IV – Uciekaj przed uzależnieniem”
      b)  Imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły, adres e-mail, nr kontaktowy   
       telefonu. Jeśli praca była tworzona pod kierunkiem nauczyciela – należy podać także:
       imię i nazwisko nauczyciela.
   c)  W przypadku osób niepełnoletnich do pracy należy dołączyć „Zgodę przedstawiciela
      ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia”  (formularz -
      F/IT/PT/PZ/01/02/02 w załączeniu).
   d)  Pełnoletni uczestnik konkursu do pracy dołącza „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika
      konkursu” (formularz - F/IT/PT/PZ/01/02/03  w załączeniu).
   e)  Złożenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich
       na Organizatorów
6.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu
 oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na stronach internetowych Organizatorów.
7.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 8.    Prace wybrane przez komisję konkursową będą udostępnione szkołom do prowadzenia   działań edukacyjnych wśród młodzieży oraz zostaną opublikowane na stronach   internetowych organizatora konkursu
9.    Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
10.  Prace złożone po terminie nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.
11.   Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
a)  I etap – 03.09.18r-10.10.18r. - z nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze
12 najlepszych 
       b)  II etap - 12.10.2017r. - autorzy najlepszych 12 prac zaprezentują je na Forum  
                                                 Naukowym, które odbędzie się
                                  w Bydgoskiej Szkole Wyższej, ul Unii Lubelskiej 4C
                                                25.10.2018r. w godz.10.00-13.30


§
  7  Kryteria oceny komisji konkursowej

1.     Prace będą oceniane pod względem zawartości merytorycznej oraz czytelności przekazu, walorów estetycznych, wykorzystanych pomysłów i technicznej jakości pracy oraz poprawności językowej (stylistyka, ortografia). Mile widziane oryginalne ujęcie tematu prezentacji.

2.        Prace konkursowe, których treść naruszy regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczone.

  §  8  Skład komisji konkursowej

Komisję konkursową stanowić będą:
a)  przedstawiciel Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy
b)   przedstawiciel Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
c)   przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

d)   szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Bydgoszczy
e)   pedagog-profilaktyk Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
§  9  Nagrody konkursowe
1.  W pierwszym etapie konkursu przyznane zostaną dyplomy uczestnictwa,
     w drugim dyplomy uczestnictwa i nagrody ufundowane przez Organizatorów
     oraz partnerów przedsięwzięcia.
2. Wyniki I etapu konkursu zamieszczone zostaną na  stronie internetowej PSSE w Bydgoszczy
     www.ppis.bydgoszcz.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie
    obrad Komisji Konkursowej


                                                   §  10 Prawa autorskie

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich do wykonanej pracy na rzecz Organizatora i zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu (oświadczenie w załączeniu).


                                                   § 11 Postanowienia końcowe
1.      Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2.      Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3.       Sytuacje sporne, nieobjęte regulaminem, rozstrzyga Organizator.
4.      Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyny.
5.      Organizator nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem
w konkursie.
6.      Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas doręczenia przez pocztę
 lub kuriera prezentacji multimedialnych zgłoszonych do konkursu.
7.      Uczestnicy konkursu zgłaszają swój akces w formie pisemnej na formularzu, który jest   dołączony do regulaminu konkursu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz